linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

SSO(SGB-IPS) - Żuławski Bank Spółdzielczy

SSO(SGB-IPS)

Spółdzielczy System Ochrony SGB-IPS

Żuławski Bank Spółdzielczy wypełniając wymagania pakietu CRDIV Dyrektywy Unii Europejskiej na mocy podpisanej w dniu 23 listopada 2015 r. Umowy Systemu Ochrony SGB  przystąpił do Spółdzielczego Systemu Ochrony (SGB-IPS), który utworzyła Spółdzielcza Grupa Bankowa, tj. 191 Banków Spółdzielczych i Bank Zrzeszający SGB-Bank S.A w Poznaniu.

Żuławski Bank Spółdzielczy  jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony (SGB-IPS), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.Depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.