linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zostań współwłaścicielem Banku ! - Żuławski Bank Spółdzielczy

Zostań współwłaścicielem Banku !

CZŁONEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, która powinna zawierać informacje
o ilości zadeklarowanych udziałów, a także:

 • w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
 • w przypadku osoby prawnej – nazwę, siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer REGON.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie (listem poleconym) w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

WYMAGANIA

 1. Wysokość jednego udziału wynosi 630 złotych.
 2. Członek będący osobą fizyczną zobowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości 200 złotych oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej 1 udział. Członek będący osobą prawną obowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości 2.000 złotych oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej 10 udziałów.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członek Banku Spółdzielczego ma prawo:
 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej) Banku Spółdzielczego,
 • uzyskiwać od organów Banku Spółdzielczego informacje dotyczące działalności Banku Spółdzielczego,
 • zapoznawać się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołów Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu, a także uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, wnioskami po lustracyjnymi i informacjami o ich realizacji, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi – z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
 • żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 • do udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

 

Członek Banku Spółdzielczego ma obowiązek:

 1. stosować się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Banku Spółdzielczego, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu,
 2. troszczyć się o dobro Banku Spółdzielczego i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie
  jego majątku, oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 3. zawiadamiać pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych
  zawartych w deklaracji.

RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYCIEM UDZIAŁÓW

 1. Roszczenia o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat od dnia, w którym te roszczenia stały się wymagalne.
 2. Środki pieniężne z tytułu wypowiedzianych udziałów należne członkowi i byłemu członkowi są nieoprocentowane.
 3. Członek Banku Spółdzielczego uczestniczy w pokrywaniu strat Banku.
 4. Członek Banku Spółdzielczego nie odpowiada wobec wierzycieli Banku Spółdzielczego za jego zobowiązania.
 5. Zarząd Banku Spółdzielczego w celu ochrony interesów członków Banku jest uprawniony do podjęcia decyzji o wstrzymaniu albo ograniczeniu zwrotu wpłat na udziały w przypadkach określonych w art. 10 c Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 6. Brak objęcia kwoty udziałów systemem gwarantowania.
 7. Istnieje ryzyko nieotrzymania dywidendy.

USTANIE CZŁONKOSTWA

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia z Banku Spółdzielczego,
 2. wykreślenia z rejestru członków Banku Spółdzielczego,
 3. wykluczenia z Banku Spółdzielczego,
 4. śmierci członka Banku Spółdzielczego

Członek Banku Spółdzielczego może wystąpić z niego za pisemnym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się go z rejestru członków Banku Spółdzielczego.

Rozliczenie z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku Spółdzielczego, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały członka Banku Spółdzielczego zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku Spółdzielczego.