linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek bieżący i pomocniczy - Żuławski Bank Spółdzielczy

Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.
Przeznaczony jest dla:

 •  Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 •  Organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 •  Fundacji stowarzyszeń,
 •  Jednostek i zakładów budżetowych,
 •  Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy,
 •  Wspólnot mieszkaniowych,
 •  Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 •  Osób tworzących komitety czynów społecznych, Rady Rodziców lub Komitety Rodzicielskie szkół i innych placówek oświatowych,
 •  Rolników.

Rachunek bieżący i pomocniczy to:

 •  Kompleksowa obsługa finansowa,
 •  Możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 •  Swobodne dysponowanie środkami
 •  Możliwość korzystania z systemu HOME Banking
 •  Możliwość korzystania z systemu Internet Banking
 •  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 •  Obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 •  Lokaty z nadwyżek środków na rachunku bieżącym
 •  Karty płatnicze VISA BUSINESS
 •  Możliwość bezpłatnego przelewania wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO pracowników

Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku umowy oraz karty wzorów podpisów po przedłożeniu odpowiednich dokumentów:

 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 •  Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.