linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Pożyczka Płynnościowa POIR - Żuławski Bank Spółdzielczy

Pożyczka Płynnościowa POIR

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE ZAMKNIĘTY! INFORMUJEMY, ŻE WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW PRZEKROCZYŁA DOSTĘPNY LIMIT W RAMACH POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR!! 

Żuławski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju jako Pośrednik Finansowy, dołączył do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim lub zachodniopomorskim przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Projekt ten jest realizowany przez BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie finansowania płynnościowego dla mikro, małych i średnich firm w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. 

JEŚLI TWOJA FIRMA UTRACIŁA CHWILOWĄ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ , W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID 19 TA OFERTA JEST SKIEROWANA WŁASNIE DO CIEBIE!!!

I. Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej POIR

 1. Łączna kwota Pożyczki oraz łącznie wszystkich Pożyczek, jaką może otrzymać jeden Pożyczkobiorca ze środków Projektu, nie może przekraczać:
  1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki  nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej w okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,
   przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Pożyczkodawcy.
 2. Pożyczkobiorca nie wnosi wkładu własnego.
 3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez Pożyczkodawcę wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Pożyczki.
 4. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 5. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 4.
 6. Raz do roku na okres 2 miesięcy, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Pożyczki Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat Pożyczki, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt 4.
Okres spłaty Nie dłuższy niż 72 miesiące
Oprocentowanie 0%
Karencja w spłacie Maksymalny okres 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
Wakacje kredytowe Możliwość wydłużenia okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim okresu spłaty pożyczki
Opłaty i prowizje Brak

II. Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Pożyczki Płynnościowej POIR

 1. Udzielenie Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub ubezpieczeniowych)
  z Pożyczkodawcą lub podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do Pożyczkodawcy; powyższe nie dotyczy powszechnie występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego zabezpieczeń ustanawianych przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z zawieraną umową Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru oferty spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku.
 2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni.
 3. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana Pożyczka, jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż 1.02.2020 r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku.
 4. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.

III. Przeznaczenie finansowania

 1. Pożyczka służy utrzymaniu bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniu jego płynności finansowej.
 2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:
  1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 3. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 4. Finansowanie z Pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.

IV. Wykluczenia z finansowania

 1. Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
  1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień 1.02.2020 r. zostały już poniesione (tj. opłacone);
  4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  5. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
  6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013
   w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
  7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  8. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
  9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  10. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią
   i amunicją;
  11. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  13. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  14. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących
   z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  15. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

V. Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych możliwe jest do wysokości 10 % środków Pożyczki wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.

VI. Zasady odpłatności za udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR

 1. Pożyczka oprocentowana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
 2. Pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r.
  w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
 3. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy, finansowanie nie jest udzielane.
 4. Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

Tutaj możesz pobrać niezbędne dokumenty