Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Pożyczka hipoteczna - Żuławski Bank Spółdzielczy

Pożyczka hipoteczna

 

  POŻYCZKA HIPOTECZNA
Przeznaczenie kredytów hipotecznych: Kredyty mieszkaniowe mogą być przeznaczone na:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni  mieszkaniowej z rynku wtórnego,
 • przekształcenie spółdzielczego  lokatorskiego  prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem,
 • zakup/ wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 • wykup mieszkań zakładowych,
 • budowę/ rozbudowę/ dokończenie budowy/ domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo- usługową,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem  letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe (np. strych, suszarnia),
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • zakup garażu/ miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,
 • remont lud modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,
 • refinansowanie wydatków poniesionych  na cele mieszkaniowe  w ciągu ostatnich  12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych,
 • cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.
 • Bank dopuszcza możliwość udzielenia kredytu mieszkaniowego na zakup działki wraz z budową domu na kredytowanej działce pod warunkiem:
 • przedstawienia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzajacych możliwość wybudowania domu  na kredytowanej działce, w szczególności pozwolenie na budowę,
 • zaliczenia kosztu zakupu działki do kosztu inwestycji,
 • wskazania w umowie warunków, jakie musi spełniać kredytobiorca przed uruchomieniem transz przeznaczonych na budowę,
 • uruchamiania kredytu w transzach, z zastrzeżeniem, iż:
  a)pierwsza (I) transza kredytu  zostanie przeznaczona na zakup działki,
  b) natomiast transze przeznaczone na budowę zostaną wypłacone po przedstawieniu  przez kredytobiorcę dokumentacji między innymi, potwierdzającej  przeniesienie  pozwolenia na budowę na rzecz kredytobiorcy.
 •  Kredyty konsolidacyjne :
 • przeznaczone są na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego na cele mieszkaniowe i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych, innych kredytów konsumpcyjnych,
 • zastrzega się, iż ponad 50% kwoty kredytu konsolidacyjnego przeznaczone jest na spłatę kredytu  udzielonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
 • część środków kredytu konsolidacyjnego  może być przeznaczona na dowolny cel.
Warunki otrzymania :
 • Kredyt  nie może być udzielony osobom, których miesięczne, udokumentowane dochody- są w ocenie Banku – zbyt niskie w stosunku do zobowiązań i nie zapewniają terminowej spłaty kredytu i odsetek.
Korzyści dla klienta:
 • Możliwość sfinansowania zakupu własnego mieszkania,
 • Możliwość zrefinansowania wcześniej poniesionych wydatków mieszkaniowych,
 • Długi okres kredytowania ( nawet do 30 lat).
Rozpatrzenie wniosku kredytowego:
 • 10 dni roboczych
Waluta :
 • PLN
Kwota kredytu :
 • Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego wynosi  20.000,00 PLN,
 • Maksymalna kwota kredytu hipotecznego uzależniona jest od:
 •  zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 •  zaangażowania wymaganego wkładu własnego w kredytowanie przedsięwzięcia (kredyty mieszkaniowe) – 20%,
 •  wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • akceptowalnego przez Bank wskaźnika LtV.
 • Maksymalna kwota:
 •  kredytu mieszkaniowego wynosi 1.000.000,00 PLN,
 •  kredytu konsolidacyjnego 1.000.000,00 PLN.
 • Wkład własny klienta:
 • Standardowo udział środków własnych  wnoszonych  przez klienta w finansowanie transakcji stanowi 20% kosztów inwestycji.
 • Środki własne klienta stanowić mogą:
  1) dokonana wpłata własna lub poniesione koszty na poczet inwestycji – 100%,
  2) wartość rynkowa działki, zakupionych i użytych materiałów budowlanych i wykonanych robót budowlanych – 100%,
  3) środki na rachunkach bankowych w tym na lokatach – 100%,
  4) środki pochodzące z likwidacji książeczek mieszkaniowych PKO BP – 100%,
  5) środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej – 100%,
  6) cena netto posiadanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie pisemnej – 90%*,
  7) cena posiadanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, gdy zgłoszona jest do biura obrotu nieruchomościami lub zadeklarowano samodzielną sprzedaż – 70%*,
  *wartości nieruchomości ustalona na podstawie oszacowania wartości zabepieczenia przeprowadzonego przez pracownika dokonującego analizy
 • Udział środków własnych nie jest wymagany w przypadku:
  1) kredytu mieszkaniowego na wkład partycypacyjny w TBS,
  2) wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3) kredytu mieszkaniowego  na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
  4) kredytu mieszkaniowego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, w przypadku, gdy wnioskodawca przedstawi potwierdzenie spłaty tego    kredytu od minimum 3 miesięcy (ratą odsetkową lub kapitałowo- odsetkową),
  5) kredytu konsolidacyjnego ( z uwzględnieniem zapisów pkt. 1-4),
  6) pożyczki hipotecznej,
  7) kredytu konsumpcyjnego  zabezpieczonego hipotecznie,
  8) kredytu mieszkaniowego, dla którego LtV jest równe bądź mniejsze od 60%.
Okres kredytowania:
 • Minimalny okres kredytowania kredytów hipotecznych wynosi 36 miesięcy (3 lata).
 • Maksymalny okres kredytowania kredytów hipotecznych wynosi:
 •  kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne do 360 miesięcy ( 30 lat).
 • Maksymalny  okres kredytowania zależy od :
 • standardowo od wieku najstarszego kredytobiorcy, którego dochód jest uwzględniany w procesie  ustalanie zdolności kredytowej,
 • wieku klienta wraz z okresem kredytowania – nie powinien przekroczyć 70-ciu lat w dniu podjęcia decyzji kredytowej.
 • Bank dopuszcza udzielenie kredytu hipotecznego  kredytobiorcy, dla którego suma okresu spłaty kredytu hipotecznego i jego wieku przekroczy 70 lat w przypadku:
 • przystąpienia przez tego kredytobiorcę do ubezpieczenia na życie w Wielkopolskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym  i Rentowym Concordia Capital S.A. lub
 • przedstawienia innej zaakceptowanej przez Bank polisy – minimalna suma ubezpieczenia powinna opiewać na równowartość kwoty udzielonego kredytu hipotecznego.
 • Karencja w spłacie kapitału, wakacje kredytowe nie wydłużają okresu kredytowania.
Dla kogo: Kredytobiorca powinien spełniać następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma ukończony 18 rok życia,
 • posiada zdolność kredytową,
 • prawidłowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
 • posiada zaakceptowane przez Bank źródło dochodów,
 • posiada obywatelstwo polskie albo jest cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie sie w Rzeczypospolitej Polskiej lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo być cudzoziemcem obywatelem innego państwa członkowskiego UE posiadającym prawo do stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaproponować prawne zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zaakceptowane przez Bank,
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie działania Banku,
 • złoży komplet wskazanych przez Bank dokumentów.
Warunki udostępnienia:
 • Kredyt jest uruchamiany po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przez Bank i podpisaniu umowy kredytu.
 • Ustanowienie przewidzianych umową zabezpieczeń kredytu.
Zabezpieczenie:
 • Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości zakupionej / refinansowanej z kredytu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
 • W okresie przejściowym – od momentu podpisania umowy kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości) klient ustanawia pomostowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia kredytu lub w innej formie zaakceptowanej przez Bank.
 • Bank może uzależnić przyznanie kredytu od ustanowienia innych zabezpieczeń.
Prowizje i opłaty:
 • Zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
Oprocentowanie:
 • Baza naliczania odsetek 365/365(366)
 • Oprocentowanie zmienne – stawka bazowa 3M + marża Banku
Spłata kapitału:
 • Kredyt jest udzielany na okres maksymalnie do 30 lat.
 • Bank może udzielić kredytobiorcy do 2 lat karencji w spłacie kapitału, liczonej od daty uruchomienia kredytu.
 • Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami dokonywana jest w złotych, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie:
 • kapitał i odsetki w równych kwotach w całym okresie, na który został udzielony kredyt (rata annuitetowa), lub
 • kapitał w równych ratach, każda równa nominalnej kwocie kredytu podzielonej przez liczbę rat, odsetki łącznie ze spłatą raty kredytu. Odsetki za kolejne okresy naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie, po uwzględnieniu spłat rat kapitałowych w terminach wynikających z umowy (raty malejące),
 • Możliwa jest zmiana sposobu spłaty kredytu z rat annuitetowych na malejące i odwrotnie.
Spłata odsetek od zaangażowania:
 • Odsetki naliczane są miesięcznie – spłacane łącznie z ratą kapitału w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
Opóźnienie w spłacie:
 • Przekroczenie przyznanej wysokości kredytu, a także niespłacenie kredytu w terminie określonym w Umowie Kredytu powoduje, że Bank będzie naliczał od kwoty przekroczenia/kwoty przeterminowanej odsetki równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.
Dokumenty wymagane przez Bank:
 • Zawsze:
 • wypełniony wniosek o udzielenie kredytu, według wzoru określonego przez Bank,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodu netto Kredytobiorcy zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją oceny wiarygodności klienta Banku,
 • dokumenty dotyczące proponowanych form zabezpieczenia zwrotności kredytu, zgodnie z instrukcją zabezpieczania wierzytelności,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualną wycenę nabywanej nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę – w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym,
 • dokumenty stwierdzające wniesienie środków własnych,
 • w przypadku gdy Kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie z ZUS albo KRUS o niezaleganiu ze składkami,
 • Dokumenty dotyczące realizowanej inwestycji:
 • w przypadku inwestycji realizowanej bezpośrednio przez Kredytobiorcę (tzw. systemem gospodarczym):
 • aktualne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno- budowlanego wraz z zatwierdzoną przez ww. organ dokumentacją projektową inwestycji (do wglądu) lub potwierdzone zgłoszenie do właściwego organu nadzoru architektoniczno-budowlanego – w przypadku remontów, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 • sporządzony przez Kredytobiorcę kosztorys (zestawienie kosztów), zweryfikowany przez rzeczoznawcę majątkowego lub przez pracownika Banku albo zaakceptowany przez Kredytobiorcę kosztorys (zestawienie kosztów) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen z podpisem osób posiadających uprawnienia (budowlane, wodno-kanalizacyjne itp.); w przypadku inwestycji realizowanej systemem generalnego lub częściowego wykonawstwa kosztorys sporządza wykonawca,
 • zaakceptowany przez Kredytobiorcę harmonogram realizacji inwestycji,
 • umowę z generalnym wykonawcą – w przypadku inwestycji realizowanej systemem generalnego wykonawstwa (do wglądu),
 • przedwstępną umowę sprzedaży lub umowę sprzedaży nieruchomości (w formie aktu notarialnego) – w przypadku, gdy pierwsza transza kredytu przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie zakupu działki budowlanej lub działki budowlanej z rozpoczętą budową,
 • w przypadku inwestycji realizowanej za pośrednictwem innego niż Kredytobiorca inwestora (spółdzielnia, deweloper itp.):
 • oświadczenie inwestora, według wzoru określonego przez Bank,
 • dokumenty określające status prawny inwestora (np. wyciąg z krajowego rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,) – do wglądu,
 • kopię umowy rachunku powierniczego,
 • umowę pomiędzy Kredytobiorcą a inwestorem o wybudowanie domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego i sprzedaż nieruchomości,
 • aktualne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ nadzoru architektoniczno- budowlanego (do wglądu),
 • projekt techniczny, stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę (w przypadku domu jednorodzinnego) lub plany mieszkania (w przypadku lokalu mieszkalnego)
  z podaniem infrastruktury technicznej dla budynku określonej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • kopię lub wypis z harmonogramu realizacji inwestycji sporządzonego lub zaakceptowanego przez inwestora,
 • w przypadku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rynku wtórnym umowę przedwstępną lub odpis aktu notarialnego stwierdzającego nabycie spółdzielczego prawa własnościowego,
 • w przypadku remontu lokalu – dokument stwierdzający prawo własności,
 • zaświadczenie o możliwości i warunkach wykupu lokalu komunalnego lub zakładowego – w przypadku wniosku o finansowanie zakupu takiego lokalu.

 

Zachęcamy do składania wniosków :