linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorców - Żuławski Bank Spółdzielczy

Pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorców

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKROPOŻYCZKĘ I POŻYCZKĘ ROZWOJOWĄ ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Żuławski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym   w Dzierzgoniu, jako Pośrednik Finansowy, dołączył do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim przedsiębiorcom wsparcia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Projekt ten realizowany jest przez BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z budżetu państwa. Projekt ma na celu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”. Celem projektu  jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Wartość projektu stanowi dofinansowanie z UE oraz budżetu państwa  w wysokości 408 414 880,78 zł. W ramach realizacji projektu Menadżer wniesie środki w kwocie 24.000.000 zł., a Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w kwocie 6.000.000 zł. Wspólnie zamierzamy wesprzeć co najmniej 250 przedsiębiorców. To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro i małych firm na terenie naszego województwa Mamy do zaoferowania dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

MIKROPOŻYCZKA i POŻYCZKA ROZWOJOWA

Podstawowe parametry

 1. Wartość Mikropożyczki co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.
 2. Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.
 3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
 4. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Mikropożyczki, z zastrzeżeniem pkt.6 i 7 poniżej
 5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja standardowa nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 6. W okresie do 31 grudnia 2020 r. Pośrednik Finansowy może podjąć decyzję o udzieleniu Ostatecznemu Odbiorcy karencji dodatkowej, tj. zawieszenia obowiązku spłaty raty kapitałowej albo kapitałowo-odsetkowej, pod następującymi warunkami:
  1. maksymalny okres karencji dodatkowej to 6 miesięcy,
  2. okres karencji dodatkowej następuje bezpośrednio po upływie określonego w umowie inwestycyjnej okresu karencji standardowej,
  3. Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego uzasadniony wniosek o udzielenie karencji dodatkowej, podyktowany pogorszeniem sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie,
  4. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Mikropożyczki,
  5. decyzja Pośrednika Finansowego w sprawie udzielenia karencji dodatkowej oraz wydłużenia maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej Mikropożyczki poprzedzona jest oceną wniosku, o którym mowa w ppkt. 3) powyżej.
 7. W okresie do 31 grudnia 2020 r. Pośrednik Finansowy może podjąć decyzję o udzieleniu Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych, polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej albo kapitałowo-odsetkowej pod następującymi warunkami:
  1. maksymalny okres wakacji kredytowych to 6 miesięcy,
  2. rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji standardowej, jeżeli te dwa okresy nachodzą na siebie,
  3. Ostateczny Odbiorca złoży do Pośrednika Finansowego uzasadniony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych, podyktowany pogorszeniem sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie, ,
  4. na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres wakacji kredytowych może wydłużyć maksymalny okres spłaty Jednostkowej Mikropożyczki,
  5. decyzja Pośrednika Finansowego w sprawie udzielenia wakacji kredytowych oraz wydłużenia maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej Mikropożyczki poprzedzona jest oceną wniosku, o którym mowa w ppkt. 3) powyżej.
 8. Karencji dodatkowej i wakacji kredytowych nie można łączyć w tej samej Jednostkowej Mikropożyczce.

 

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji).

W ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej finansowane jest przedsięwzięcie rozwojowe Ostatecznego Odbiorcy, realizowane na terenie województwa pomorskiego, poprawiające jego:

1)  potencjał konkurencyjny (Cel 1),
2)  zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi (Cel 2),
3)  zwiększające produktywność (Cel 3).

 

 

Ww. Cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
1) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i efektywnych;
2)  unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
3)  modernizacją środków produkcji;
4)  adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
5)  wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Do 31 grudnia 2020 r. w ramach Mikropożyczki mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19, co oznacza, że środki Jednostkowej Mikropożyczki mogą zostać przeznaczone, m.in. na:

 1. wynagrodzenie pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 2. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 3. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 4. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Wykluczenia z finansowania. W ramach Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie jest możliwe:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 4. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 5. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 10. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 11. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 13. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 14. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 15. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ograniczenia w finansowaniu

 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Mikropożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 3. Wsparcie przedsięwzięć, o których mowa w pkt. III ppkt. 2 może być w 100% przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku.
 4. Środki Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Mikropożyczek i Pożyczek Rozwojowych
Jednostkowe pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego mogą być oprocentowane:

 1. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka;
 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji:
 • finansowanie przedsięwzięcia rozwojowego realizowanego na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub
 • finansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Start-up lub
 • finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw, które napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).

Oprocentowanie Mikropożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości:

 • stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w Start-upy;
 • 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla Inwestycji w przedsięwzięcie rozwojowe realizowane przez Start-upy na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 • nie wyższej niż 50% stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia – dla finansowania przedsięwzięć przedsiębiorstw, które napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19;przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w ppkt 1) powyżej.
 1.  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z programem pomocowym wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (po jego wydaniu). Jeżeli odpowiednie przepisy Rozporządzeń, o których mowa powyżej stawiają dodatkowe warunki udzielenia pomocy, które są bardziej restrykcyjne w stosunku do postanowień niniejszej Metryki lub Umowy Operacyjnej, zapisy Rozporządzenia mają pierwszeństwo stosowania do udzielenia danej Jednostkowej Mikropożyczki, a Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do ich stosowania, dotyczy to m.in. oprocentowania Jednostkowej Mikropożyczki.
  1. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy na warunkach określonych w ppkt. 1.2) i ppkt. 1.3), finansowanie jest udzielane na zasadach określonych w ppkt. 1.1).
  2. Od środków Mikropożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

JEŻELI MYŚLISZ O ROZWOJU SWOJEJ FIRMY I SZUKASZ ATRAKCYJNEJ OFERTY SFINANSOWANIA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z JEJ ROZWOJEM I MODERNIZACJĄ TO NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE!! 

Przedsiębiorco! W tym miejscu możesz pobrać aktualne dokumenty:

Dokumenty do pobrania BGK

 

Arkusze kalkulacyjne :

Pełne księgi wariant kalkulacyjny

Pełne księgi wariant porównawczy