linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Poręczenia, gwarancje - Żuławski Bank Spółdzielczy

Poręczenia, gwarancje

Żuławski Bank Spółdzielczy udziela poręczeń według prawa cywilnego, wekslowego oraz gwarancji za przedsiębiorców będących rezydentami, którzy posiadają rachunek bieżący w ŻBS i prowadzą rozliczenia pieniężne głównie przez ten rachunek.
Udzielone gwarancje i poręczenia mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawców z tytułu:

  • kredytów zaciągniętych w innych bankach,
  • innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji przyjmowane jest zabezpieczenie zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku “Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności ŻBS”.
Z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą tabela oprocentowania.