linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt w rachunku bieżącym - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt w rachunku bieżącym

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Klienta, czyli możliwość przekraczania salda na jego rachunku bieżącym do wysokości przyznanego limitu.

2. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres jednego roku.
Umowa może być przedłużana na dalsze okresy na uzgodnionych warunkach w sytuacji gdy współpraca z Klientem układała się pozytywnie.

3. Wysokość kredytu
Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć średniej miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Klienta za okres ostatnich sześciu miesięcy.

4. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku “Instrukcją zabezpieczania wierzytelności ŻBS”.

5. Spłata kredytu
Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy, bez składania dodatkowych dyspozycji. Za datę spłaty kredytu i odsetek uznaje się datę wpływu środków na rachunek w Banku.
Całkowita spłata kredytu następuje jednorazowo na koniec okresu kredytowania w dniu określonym w umowie kredytu. Odsetki od kredytu są naliczane i płatne miesięcznie.

6. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

7. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.