linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt inwestycyjny - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji np. zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości, wyposażenia, środków transportowych, budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i budowli, a także może być przeznaczony na refundację wydatków poniesionych na nakłady inwestycyjne.

1. Cel kredytu
Kredyt jest udzielany na finansowanie inwestycji:

  • materialnych (zmierzających do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego),
  • niematerialnych (zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów itp),
  • finansowych (zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. itp).

2. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres 15 lat.

3. Wysokość kredytu
Kwota udzielonego kredytu może stanowić maksymalnie 80% wartości planowanego zadania inwestycyjnego.

4. Waluta kredytu
Kredyt może być udzielony w złotych.

5. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku “Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności ŻBS”.

6. Spłata kredytu
Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytowej.
Kredyt spłacony w części lub w całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

9. Rozpatrzenie kredytu
21 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów