linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Lokata terminowa - Żuławski Bank Spółdzielczy

Lokata terminowa

Terminowa lokata oszczędnościowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez określony w deklaracji wniesienia depozytu okres. Może być zakładana przez osoby fizyczne. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 500 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Bank stawia kwotę depozytu wraz z naliczonymi odsetkami, do dyspozycji Posiadacza rachunku, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął zadeklarowany okres.

Odsetki mogą być:

  • przekazywane na wskazany rachunek bankowy,
  •  wypłacone jednorazowo gotówką,
  •  dopisane do depozytu odnowionego powiększając jego kwotę.

Żuławski Bank Spółdzielczy oferuje również swoim Klientom lokaty terminowe o podwyższonej stopie procentowej – tzw. Lokaty negocjowane. Każdy posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie. Środki pieniężne na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej są bezpieczne i co najważniejsze przynoszą oczekiwany zysk.