linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami ARiMR - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami ARiMR

Kredyty preferencyjne przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych oraz osób nieposiadających osobowości prawnej, które rozpoczynają lub prowadzą działalność w ramach gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, firm przetwórczych i rybactwa śródlądowego (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a w przypadku linii kredytowej Z – również do dużych przedsiębiorstw).

W 2015 r. dostępne są trzy linie inwestycyjnych kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania:

 Rodzaj kredytu Oprocentowanie  w skali roku

płacone przez Kredytobiorcę

Linia RR –  na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
/20% udziału środków własnych/
3%
Linia PR   –  na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów
/20% udziału środków własnych/
3%
Linia Z  –  na zakup użytków rolnych
/20% udziału środków własnych/
3%
Oprocentowanie kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania oparte jest na stopie referencyjnej WIBOR3M + marża.

Wysokość oprocentowania kredytu podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego każdy następny kwartał. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie zmiany stopy referencyjnej tj. od 1 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. O zmianie stawki powiadamia ARiMR.

Procedura ubiegania się o kredyt inwestycyjny 

1.    Przygotowanie planu inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez Bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
1)    cel inwestycji,
2)    lokalizację projektu lub działalności,
3)    opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia,
4)  strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
5)    kierunek produkcji w okresie kredytowania,
6) informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji,
7)    okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu,
8)    informację, że pomoc ARiMR do wnioskowanego kredytu będzie miała formę dopłat do oprocentowania kredytu (lub do spłaty kapitału) oraz maksymalną możliwą do uzyskania wysokość pomocy.
2.    Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej przy sporządzaniu planu inwestycji mogą posłużyć się Wzorcowym Planem Inwestycji. W przypadku, gdy specyfika podmiotu ubiegającego się o kredyt wymagałaby dostosowania Wzorcowego Planu Inwestycji do konkretnego przypadku, Wzorcowy Plan Inwestycji może ulegać modyfikacjom.
3.    Wnioskodawcy ubiegający się o kredyt w związku z rozpoczęciem działalności w rybactwie śródlądowym, w przypadku, gdy koszt inwestycji jest wyższy niż równowartość 50 000 EUR, zobowiązani są oprócz planu inwestycji przedstawić studium wykonalności, w tym ocenę środowiskową, przy czym kredyt może zostać udzielony wyłącznie w przypadku, gdy niezależne sprawozdanie z obrotu wyraźnie wykaże, że dany produkt ma dobre, zrównoważone perspektywy rynkowe.
4.    Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:
1)    planem inwestycji,
2)    oświadczeniami sporządzonymi wg określonych wzorów,
3)    kosztorysami, ofertami handlowymi lub innymi dokumentami uzasadniającymi koszty planowane do sfinansowania kredytem,
4)    kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
5)    Uwaga w przypadku pomoce de minimis ( linia Z) składa dodatkowo w oświadczenia na załączniku nr 8  (o otrzymanej pomocy de mininmis)  oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządzony wg określonego wzoru,
5.    Wzór wniosku o kredyt, o którym mowa w ust. 4, określa bank.
6.    Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w banku, z zastrzeżeniem ust. 7, oświadczenie sprzedawcy wg określonego wzoru, że:
1)    w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu zakup sprzedawanych użytków rolnych, budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,
2)    sprzedawane maszyny lub urządzenia nie zostały nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.
7.    W przypadku nabycia środków trwałych, o których mowa w ust. 6 pkt 1), w drodze postępowania egzekucyjnego, a także w przypadku śmierci poprzedniego ich właściciela, dopuszcza się inną niż oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 formę potwierdzenia, że ich zakup nie był wcześniej objęty pomocą ze środków publicznych, tj. np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, o ile na podstawie tych dokumentów urzędowych bank w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzi, że w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu zakup nabywanych środków trwałych nie był objęty pomocą ze środków publicznych.

Kwoty kredytów z dopłatą do oprocentowania nie mogą przekroczyć:

  • dla gospodarstw rolnych – do 5 mln zł i do 80% wartości inwestycji
  • dla działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego – do 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji
  • dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – do 16 mln zł i do 70% wartości inwestycji
  • Kwoty kredytów udzielonych kredytobiorcom i niespłaconych do końca 2014 r. nie podlegają kumulacji z nowymi kredytami udzielanymi od 2015 r.

Maksymalny okres spłaty kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania wynosi 15 lat.

Karencja w spłacie kapitału wynosi do 2 lat.