linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz spłatę innych zobowiązań, w tym także kredytu obrotowego finansującego bieżącą działalność gospodarczą w innym banku.

2. Kredyt może być udzielony:
Rolnikom prowadzącym produkcję rolną, będącym właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

3. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres pięciu lat. Jednocześnie okres kredytowania nie może być dłuższy, niż okres posiadania przez kredytobiorcę rachunku bieżącego w ŻBS.

4. Wysokość kredytu
Kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki i pastwiska) wchodzących w skład nieruchomości rolnej (przyjętej na zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu) wycenianej przez bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych (ceny z uwzględnieniem jakości gruntów) w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych.

5. Zabezpieczenie kredytu
Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi obligatoryjne ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej podstawę udzielenia kredytu.
Bank może żądać ustanowienia dodatkowej formy zabezpieczenia, np. ubezpieczenie kredytu.

6. Spłata kredytu
Spłata kredytu następuje w pięciu ratach rocznych, w tym wysokość każdej z czterech pierwszych rat stanowi 15% udzielonego kredytu, wysokość piątej – ostatniej raty stanowi 40% kwoty udzielonego kredytu. Odsetki naliczane są od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie.

8. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

9. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.