linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt płatniczy - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt płatniczy

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy lub których skala nie mogła być wcześniej przewidziana, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

2. Warunki udzielenia kredytu

  • stały klient Banku posiadający rachunek bieżący, co najmniej od dwunastu miesięcy i w okresie ostatnich sześciu miesięcy terminowo wywiązujący się ze swoich zobowiązań wobec Banku i innych banków, z którymi współpracuje,
  • należności od kredytobiorcy zaliczane są do kategorii normalnej lub pod obserwacją i w ocenie Banku nie ma przesłanek do ich przeklasyfikowania do wyższej kategorii ryzyka,
  • posiada zdolność kredytową.

3. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest na okres do 90 dni. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym kredyt może być udzielony na okres do 180 dni.

4. Kwota i waluta kredytu
Kredyt udzielany jest w walucie polskiej w rachunku kredytowym.
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 500.000 zł.

5. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku “Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności ŻBS”.

6. Spłata kredytu i odsetek
Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu poprzez wpłaty gotówkowe na rachunek kredytowy lub poprzez pobranie środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy.
Ponowne przyznanie kredytu płatniczego może nastąpić po upływie, co najmniej jednego miesiąca od daty spłaty poprzedniego kredytu płatniczego.
Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie i pobierane przez Bank z rachunku bieżącego kredytobiorcy, bez dodatkowych dyspozycji kredytobiorcy.

7. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

8. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

9. Rozpatrzenie kredytu
5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów