Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt odnawialny w ROR - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt odnawialny w ROR

Nazwa produktu: kredyt odnawialny w ROR
Klient:
 • osoby fizyczne – konsumenci,
 •  status dewizowy – rezydent
Przeznaczenie:
 • dowolny cel konsumpcyjny klienta.
Waluta :
 • PLN
Warunki otrzymania :
 • o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR  klienta w Banku , doradca klienta zobligowany jest do weryfikacji historii ROR klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia. Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni.
 • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • klient posiada zdolność kredytową.
Maksymalna wysokość
 • Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255 550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy, decyzja kredytowa dla kwoty przekraczającej maksymalną wysokość podejmowana jest zgodnie z przyznanymi kompetencjami.
Minimalna wysokość:
 • 500 zł
Maksymalny okres Kredytowania:
 • do 60 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.
Termin wymagalności:
 • Ostateczny termin spłaty kredytu odnawialnego w ROR upływa w ostatnim dniu trwania umowy kredytowej, spłata następuje automatycznie z rachunku ROR prowadzonego w Banku, w którym udostępniony jest kredyt; w przypadku, gdy data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wymagane jest dokonanie korekty daty końca umowy na dzień roboczy poprzedzający na dzień ustawowo wolny od pracy.
Formy zabezpieczenia :
 • Gwarancją spłaty kredytu są systematyczne wpłaty / wpływy na ROR, w kwocie minimalnej określonej w umowie i stanowiącej 1/6 kwoty udostępnionego kredytu:
 • Prawne formy zabezpieczenia kredytu:
  1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy (obligatoryjnie),
  3) ubezpieczenie kredytobiorcy,
  4) poręczenie wekslowe,
  5) poręczenie cywilne.
Oprocentowanie:
 • Oprocentowanie kredytu odnawialnego w ROR ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją  w sprawie oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych Banku.
Częstotliwość obliczania odsetek:
 • odsetki naliczane są w okresach miesięcznych ( miesięcy kalendarzowych) z uwzględnieniem operacji na ROR dokonanych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; naliczone odsetki pobierane są z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca  z wykorzystaniem kredytu lub w dniu zamknięcia ROR; w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki pobierane są w pierwszej kolejności z najbliżej/go wpłaty/wpływu na ROR;
 • kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków pieniężnych na ROR przed każdym terminem spłaty odsetek, w wysokości umożliwiającej pobranie przez Bank naliczonych odsetek od wykorzystanego kredytu.
Forma i sposób wypłaty kredytu:
 • kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej lini odnawialnej,
 • Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej, określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.
Forma i sposób spłaty kapitału:
 • w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie w formie bezgotówkowej,
 • w przypadku odnowienia i podpisania aneksu do umowy na kolejne 5 lat spłata nie jest wymagana,
 • możliwość wcześniejszej spłaty w ratach – limit kroczący.
Forma i sposób spłaty odestek:
 • miesięcznie – w dniu wymagalności,
 • Bank pobiera naliczone odsetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR,
 • w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki zostaną pobrane w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR.
Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:
 • prowizje i opaty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,
 • odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
 • odsetki zapadłe (zaległe),
 • kapitał przeterminowany,
 • odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia,kapitał bieżący.
Karencja w spłacie kapitału:
 • Nie ma zastosowania.
Zawieszenie spłaty odsetek:
 • Nie ma zastosowania.
Skutki wcześniejszej spłaty:
 • kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości kredytu w terminie wcześniejszym , ale jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony  został czas obowiązywania umowy , chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
Skutki późniejszej spłaty:
 • niespłacona w terminie wymagalna część lub całość kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym,
 • zadłużenie przeterminowane oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych określonej w umowie kredytowej.
Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:
 • Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
Prowizje i opłaty:
 • prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe,
 • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostępniania kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu;
 • prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej wyłącznie w ciężar ROR,
 • opłata za wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie i pobierane bezgotówkowo z rachunku w ciężar przyznanego limitu,
 • opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej przed dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.
Warunki wypowiedzenia umowy:
 • Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie.
Okres wypowiedzenia:
 • 2 miesiące, w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta – 30 dni.
Powiązania z innymi produktami:
 • ROR, karty.
Rozwiązania szczegółowe:
 • udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami weryfikacji dokumentów potwierdzających dochody oraz źródło dochodów klientów indywidualnych,
 • maksymalna wysokość oprocentowania kredytu oraz oprocentowania zadłużenia przeterminowanego nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne); jeżeli wartość przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.