linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt obrotowy - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt obrotowy

1. Cel kredytu
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.

2. Okres kredytowania
Kredyt udzielany jest na okres do jednego roku. W przypadku uzasadnionym cyklem produkcyjnym kredyt może być udzielony na okres od jednego roku do trzech lat.

3. Waluta kredytu
Kredyt może być udzielony w złotych.

4. Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami zabezpieczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku “Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności ŻBS”.

5. Spłata kredytu
Spłata kredytu, w zależności od postanowień umowy kredytu, następuje jednorazowo lub w ratach.

6. Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

7. Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.