linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej "Dobry Plon" - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej “Dobry Plon”

Cel kredytu: Kredyt przeznaczony jest na zakup:

  • nawozów mineralnych,
  • środków ochrony roślin,
  • pasz,
  • materiału siewnego,
  • paliw,
  • zwierząt: jałówki, krowy, loszki.

Okres kredytowania
Kredyt może być udzielony na okres do 1 roku.

Wysokość kredytu
Kwota kredytu nie może przekroczyć 2 000,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.
Powierzchnię użytków ustala się na podstawie następujących dokumentów:

  • nakazu płatniczego podatku rolnego z ostatniego roku, lub
  • zaświadczenia z urzędu gminy właściwego dla pobierania podatku rolnego, lub
  • umowy dzierżawy.

Waluta kredytu
Kredyt może być udzielony w złotych.

Zabezpieczenie kredytu
Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna być zabezpieczona w formie szczegółowo określonej w instrukcji dotyczącej zasad zabezpieczania wierzytelności, obowiązującej aktualnie w ŻBS. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu uzależniony jest od: wysokości i okresu spłaty kredytu praz od sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz wartości realnej proponowanych form zabezpieczeń kredytu.

Spłata kredytu
Kredyt może być spłacany jednorazowo lub w ratach, w zależności od postanowień umowy kredytowej.
Kredyt spłacony w części lub w całości nie podlega ponownemu wykorzystaniu.

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat.

 Oprocentowanie
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.