linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt konsumencki gotówkowy - Żuławski Bank Spółdzielczy

Kredyt konsumencki gotówkowy

Nazwa produktu: konsumencki gotówkowy
Klient:
 • osoby fizyczne- konsumenci,
 • status dewizowy – rezydent.
Przeznaczenie:
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub
 • konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta (np.limity kredytowe, pożyczki, kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe oraz inne kredyty konsumpcyjne).
Waluta:
 • PLN
Warunki otrzymania:
 • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • klient posiada zdolność kredytową.
Maksymalna wysokość:
 • 255 550,00 zł,

wysokość kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną nie może być wyższa od 90% kwoty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym zabezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym albo złożonych w postaci kaucji pieniężnej, dotyczy sytuacji, gdy blokada/kaucja jest jedynym zabezpieczeniem spłaty kredytu;
kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy ( z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).

Minimalna wysokość:
 • 1 000,00 zł
Maksymalny okres Kredytowania: do 96 miesięcy (w przypadku kredytów gotówkowych zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną, termin spłaty kredytu nie może być późniejszy niż termin, do którego została zawarta umowa lokaty obciążonej blokadą środków zabezpieczającą spłatę kredytu gotówkowego albo umowa kaucji pieniężnej). Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.
Termin wymagalności:
 • Określony w umowie kredytowej dzień spłaty kredytu (dowolny dzień miesiąca)
Formy zabezpieczenia:
 • weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy,
 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie cywilne,
 • blokada na rachunku bankowym w Banku,
 • kaucja, warunkowo dopuszcza się możliwość stosowania następujących rodzajów  zabezpieczeń:
 • przywłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy.
  Warunkiem zastosowania form zabezpieczenia, o których mowa w pkt.8) i 9) jest otrzymanie akceptacji kancelarii radców prawnych w zakresie treści i postanowień projektu umowy kredytowej.
Udział własny klienta:
 • Nie jest wymagany.
Oprocentowanie:
 • Oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest zgodnie z obowiązującą decyzją w sprawie oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych.
Częstotliwość obliczania odsetek:
 • Odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.
Forma i sposób wypłaty kredytu:
 • kredyt wypłacany jest po zawarciu umowy kredytowej oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ( o ile umowa je przewiduje)- jednorazowo, w formie gotówkowej w kasie Banku lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę);
 • Bank dokonuje wypłaty kredytu bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin wypłaty kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.
Forma i sposób spłaty kapitału:
 • Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych w terminach określonych w harmonogramie:
 • w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub
 • w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet).
  Spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej.
Forma i sposób spłaty odsetek:
 • Raty odsetkowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych w harmonogramie, spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej.
Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:
 • prowizje i oparty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,
 • odsetki od zadłużenia przeterminowanego,
 • odsetki zapadłe (zaległe),
 • kapitał przeterminowany,
 • odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia
 • kapitał bieżący.
Karencja w spłacie kapitału:
 • Nie ma zastosowania.
Zawieszenie spłaty odsetek:
 • Nie ma zastosowania.
Skutki wcześniejszej spłaty:
 • kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu- w celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,
 • jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt  przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,
 • za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
Skutki opóźnienia w spłacie  kredytu :
 • niespłacona w terminie wymagalna część lub całość raty kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym,
 • od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej  wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych Banku.
Prowizje i opłaty:
 • prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z tabelą obowiązującą w Banku na dzień zawarcia umowy kredytowej;
 • prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, sposób pobrania prowizji kredytobiorca określa  we wniosku kredytowym;
 • opłata za upomnienie , wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,
 • opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej i przez dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.
Warunki wypowiedzenia umowy:
 • Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie.
Okres wypowiedzenia:
 • 30 dni
Powiązania z innymi produktami:
 •  ROR
Rozwiązania szczegółowe:
 • udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami weryfikacji dokumentów potwierdzających dochody oraz źródło dochodów klientów indywidualnych.
 • maksymalna wysokość oprocentowania kredytu oraz oprocentowania zadłużenia przeterminowanego nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności  wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne); jeżeli wartość przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.