Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Klauzula informacyjna RODO- BGK - Żuławski Bank Spółdzielczy

Klauzula informacyjna RODO- BGK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  – RODO informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: drrp@pomorskie.eu,
tel. 58 32 68 684.
Powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23 maja 2018 r. (ze zm.) podmiotowi realizującemu Projekt tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, który następnie powierzył przetwarzanie danych Żuławskiemu Bankowi Spółdzielczemu, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 52 oraz Bankowi Spółdzielczemu w Dzierzgoniu, 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 4 zwanym dalej Pośrednikiem Finansowym, Porozumieniem w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/0317/2017/III/DIF/002 Instrument Finansowy – Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa zawartym z BGK, z dnia 11.08.2017 r.

2. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych to:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakresie instrumentów finansowych, w szczególności wykonania umów w zakresie udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, realizacji warunków umowy, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń i egzekwowania wierzytelności.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (tj. umowy) oraz c) RODO (tj. przepisu prawa) na podstawie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu “Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

A następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (tj. przepisu prawa) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

4. Pani /Pana dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne czy ewaluację realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013) oraz art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym jak i warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie wsparcia w ramach Projektu.