linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - Żuławski Bank Spółdzielczy

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

 

WAŻNE !

 1. Kredytobiorcy, którym już udzielono wsparcia w ramach FWK są uprawnieni do złożenia wniosków o zmianę warunków udzielonego wsparcia na warunki wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
 2. Kredytobiorcy, którzy posiadają czynną umowę o udzielenie wsparcia będącą w trakcie wypłaty, a którzy chcieliby skorzystać z nowych warunków wsparcia, powinni złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonego wsparcia. Po podjęciu pozytywnej decyzji o aneksowaniu umowy, zawierany jest z kredytobiorcą aneks.
 3. Kredytobiorcy, którzy posiadają umowę o udzielenie wsparcia będącą już w trakcie spłaty wsparcia lub w okresie karencji, a chcieliby skorzystać z możliwości zwrotu wsparcia w 200 ratach, co również w konsekwencji wpływać będzie na warunki umorzenia ustawowego, wówczas powinni złożyć u kredytodawcy wniosek o zmianę warunków spłaty.

  Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wsparcie:

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał nieruchomość sfinansowaną kredytem mieszkaniowym, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił tego kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 120 000,00 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Promesa:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony  jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:


Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być     przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika;
 1. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy);
 1. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub kredyt mieszkaniowy został spłacony;
 2. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 3. kredytodawca powziął informację o upadłości konsumenckiej jednego z kredytobiorców;
 4. kredytodawca powziął informację o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu mieszkaniowego;
 5. w przypadku zbycia nieruchomości sfinansowanej kredytem mieszkaniowym.
 6. jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?


Materiały do pobrania:

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem:
+48 55 246 91 15
+48 55 271 51 89 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Jesteśmy też pod adresem e-mail: sekretariat@zulawskibs.pl