linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Lokata z Premią - Żuławski Bank Spółdzielczy

Lokata z Premią

Lokata z Premią
Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich. Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem.

 

 • Umowa zawierana jest na czas określony
 • Okres sprzedaży 08.01.2024 do 29.02.2024
 • Oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania w skali roku:
  3 miesiące         5,00%
  6 miesięcy         4,70%
  12  miesięcy      4,50%

WAŻNE!!!
Dla umów zawartych drogą elektroniczną tj. poprzez Internet Banking lub
w Aplikacji mobilnej do oprocentowania doliczana jest premia w postaci dodatkowych 0,50 pp

 • Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu
 • Minimalna kwota wpłaty na lokatę 500 zł.
 • Lokata nie odnawia się automatycznie

 

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza Rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej w Banku lub korespondencyjnie.
 • Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Likwidacja rachunku oraz wygaśnięcie umowy

 • Likwidacja rachunku następuje na skutek upływu okresu, na który umowa została zawarta.
 • Po zakończeniu umowy środki będące na rachunku lokaty terminowej wraz odsetkami zostają: przeksięgowane na rachunek wskazany przez Klienta, wypłacone w kasie lub przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.
 • W razie likwidacji rachunku lokaty promocyjnej przed upływem okresu odsetkowego – odsetek nie nalicza się.